خانه
16.7K

ﺑﻮﺗﺎﻛﺲ

 • ۱۱:۵۶   ۱۳۹۱/۱۰/۲۵
  avatar
  کاربر فعال|58 |271 پست
   ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻮﺗﺎﻛﺲ 


  •در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﺎن اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ 7 روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻮﺗﺎﻛﺲ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .
  •در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت از داروﻫﺎي ﻣﺴﻜﻦ و ﺿﺪ درد ﮔﺮوه ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮوﻓﻦ (Advil) ، ﻣﻔﻨﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ ،ﺳﻠﺒﺮﻛﺲ (Celebrex) ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ﺣﺪود 10 روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . اﻳﻦ داروﻫﺎ اﺧﺘﻼل ﺷﺪﻳﺪ در اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻛﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺷﺪﻳﺪ در ﺣﻴﻦ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .   
  •وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  E ، اﻧﻮاع ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎ و ﻗﺮﺻﻬﺎي روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ و ﻳﺎ ﻗﺮﺻﻬﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ، داروﻫﺎي ﺣﺎوي ﻛﻤﺎدﻳﻦ و وارﻓﺎرﻳﻦ و ﻫﭙﺎرﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن ﺧﻮن ، ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﻮرم ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .  
  • ﻟﻴﺰر درﻣﺎﻧﻲ ، ﻟﻴﺰر ﻣﻮ و ﻟﻴﺰرزﻳﺒﺎﻳﻲ ﭘﻮﺳﺖ را ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻮﺗﺎﻛﺲ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .  
   


  ﭘﺲاز ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻮﺗﺎﻛﺲ 

   • از ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ در روز ﺗﺰرﻳﻖ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.  
  • ﭼﻨﺪ ﺗﻜﻪ ﻳﺦ را داﺧﻞ ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ رﻳﺨﺘﻪ و در ﻳﻚ دﺳﺘﻤﺎل ﻧﻢ دار ﺑﭙﻴﭽﻴﺪ . ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺦ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﻫﺮ 20 -  30 دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻜﺒﺎر روي   ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺤﺴﻲ درﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت دﻣﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورد  . از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻳﺦ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮدداري ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ . ﭘﻚ ﻳﺦ را در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﺪ داﺧﻞ ﻓﺮﻳﺰر ﻗﺮار دﻫﻴﺪ . ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻴﺴﻪ ﻳﺦ ﺑﻴﺶ از 30 دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻀﺮ ﺑﻮده و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺮاردادن و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻛﻴﺴﻪ ﻳﺦ را ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻫﻨﻜﺎم ﺧﻮاب اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ .
  •ﻗﺮﻣﺰي ﭘﻮﺳﺖ درﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻴﻪ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .  
  •  4 2 ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ دراز ﻧﻜﺸﻴﺪ.    
  •ﺗﺎ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﺰﻧﻴﺪ ، اﺧﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ را ﺟﻤﻊ  . ﻧﻜﻨﻴﺪ    
  •ﺗﺎ 24 ﺳﺎﻋﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺪﻧﻲ ﺧﻮدداري ﻛﻨﻴﺪ.  
  •   ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه را دﺳﺘﻜﺎري ﻧﻜﻨﻴﺪ  .    
  • ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق از ﻛﺒﻮدي ، اﻓﺘﺎدﮔﻲ ﭘﻠﻚ و اﺑﺮو   ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﺮﻓﺖ .    
  • از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺮدرد ﺧﻔﻴﻒ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ 48 ﺳﺎﻋﺖ ، ﻛﺒﻮدي و ﺗﻮرم را ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮده و اﺛﺮي از ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .   
  • ﺗﺎ 24 ﺳﺎﻋﺖ Make up   ﺻﻮرت ﻧﻜﻨﻴﺪ و در زﻳﺮ آﻓﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺮوﻳﺪ .   
   


  اﺛﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﻮﺗﺎﻛﺲ
  • اﺛﺮ ﻛﺎﻣﻞ دارو را ﻣﻲ ﺗﻮان از 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ 10 روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.   .
  • ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﺛﺮ دارو  6  3 ﺗﺎ   ﻣﺎه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 4 ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   .  
  • اﮔﺮ   ﺗﺎ 10 روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻧﻴﺴﻴﺘﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎي ﺻﻮرﺗﺘﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻴﻢ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺠﺪد ، ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ، اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.    
  • ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺰرﻳﻖ را ﺑﻌﺪ از 3 ﻣﺎه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻴﻢ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﭼﻴﻦ و ﭼﺮوﻛﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﭼﻬﺮه اي زﻳﺒﺎ و ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺻﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
  ویرایش شده توسط pari i در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱   ۱۱:۵۹
 • leftPublish
 • ۱۳:۳۹   ۱۳۹۱/۱۰/۲۵
  avatar
  بهار دخت
  کاربر فعال|86 |339 پست
  پری جون من میترسم دردش زیاد نیست؟
 • ۱۱:۲۴   ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
  avatar
  ستاره
  یک ستاره ⋆|314 |1473 پست
  من خوشم نمیاددددددددددددددددددددد
 • ۲۱:۵۶   ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
  avatar
  نسیم جوون
  یک ستاره ⋆|544 |1149 پست
  من مامانم هر شش ماه میزنه نه بهاردخت اصلا درد نداره. مامان من که اصلا خم به ابرو نمیاره. آخه من موقع تزریقش هستم توی اتاق. برای بالای 35سال خوبه. من که تازه 24 سالمه ولی مثل مامانم بشم میزنم واسه چی بذارم ظاهرم خراب شه
 • ۲۲:۴۳   ۱۳۹۱/۱۱/۲۳
  avatar
  نازنین
  کاربر فعال|330 |750 پست
  من یه دفعه زدم خیلی راضی بودم. 150 تومن کاناداییش بود
 • ۲۳:۰۱   ۱۳۹۲/۴/۲۵
  avatar
  asal shobeiry
  کاربر فعال|34 |146 پست
  برای داشتن ابروهایی زیبا سالم و متقارن و مناسب با صورت خود و بهره مندی از 30 تا 40 در صد تخفیف برای ابرو اصلاح وکس و رنگ ابرو انواع شنیون و میکاپ در ارایشگاهی مجهز و پیشرفته در شهرک غرب با این شماره تماس بگیرید 09301001477 عسل
  با مراجعه به سالن ما از بهتربن تخفیف آتلیه عکاسی در شهرک غرب برخوردار شوید
 • leftPublish
 • ۲۳:۰۱   ۱۳۹۲/۴/۲۵
  avatar
  asal shobeiry
  کاربر فعال|34 |146 پست
  برای داشتن ابروهایی زیبا سالم و متقارن و مناسب با صورت خود و بهره مندی از 30 تا 40 در صد تخفیف برای ابرو اصلاح وکس و رنگ ابرو انواع شنیون و میکاپ در ارایشگاهی مجهز و پیشرفته در شهرک غرب با این شماره تماس بگیرید 09301001477 عسل
  با مراجعه به سالن ما از بهتربن تخفیف آتلیه عکاسی در شهرک غرب برخوردار شوید
 • ۰۰:۰۳   ۱۳۹۲/۴/۲۷
  avatar
  یاس
  کاربر فعال|218 |388 پست
  نه دوستان تزریق بوتاکس اصلا درد نداره خیلی هم خوبه منم تزریق کردم ولی از نتیجه راضی نبودم من خط اخم تو پیشانیم دارم که با تزریق هم فعلا برطرف نشده دو باره باید برم در کل خوبه
 • ۰۰:۲۰   ۱۳۹۲/۴/۲۷
  avatar
  saba biology
  چهار ستاره ⋆⋆⋆⋆|6343 |4258 پست
  من هم خیلی خوشم نمیاد!
 • ۱۲:۴۱   ۱۳۹۲/۸/۷
  avatar
  پرستو ♥
  یک ستاره ⋆|1561 |1828 پست
  کیا انجام دادن کجا رو ؟
 • ۱۳:۲۸   ۱۳۹۲/۸/۷
  avatar
  ستاره
  یک ستاره ⋆|314 |1473 پست
  یاس چرا واست تاثیر نداشته عزیزم
  یعنی اون خط ها حتی کمرنگ هم نشده
 • leftPublish
 • ۱۶:۲۱   ۱۳۹۲/۸/۸
  avatar
  مروارید
  یک ستاره ⋆|399 |1307 پست
  نازنین جون چند سالت بود و کجاتو بوتاکس کردی؟
 • ۱۶:۰۷   ۱۳۹۲/۸/۲۱
  avatar
  sara* *
  کاربر فعال|58 |268 پست
  وای من به تزریق بوتاکسم احتیاج دارم
 • برای شرکت در مباحث تبادل نظر باید ابتدا در سایت  ثبت نام  کرده، سپس نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید؛    (Log In) کنید.
موضوع قبل
زیربخش
موضوع بعد
آخرین پست های این تالار
آخرین پست های این بخش
تبلیغات
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به سايت زیباکده بوده و استفاده از مطالب با ذکر و درج لینک منبع بلامانع است.
© Copyright 2024 - zibakade.com
طراحی و تولید : بازارسازان