خانه
9.77K

ﺗﺰرﻳﻖ ژل

 • ۱۲:۱۰   ۱۳۹۱/۱۰/۲۵
  avatar
  کاربر فعال|58 |271 پست
   ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ژل 


  •در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎي ﺧﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﭙﻴﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﺎن اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ  7روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ژل . ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ
  •در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺒﺨﺎل ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻮﺳﺘﻲ دارﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع دﻫﻴﺪ.  
  •در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت از داروﻫﺎي ﻣﺴﻜﻦ و ﺿﺪ درد ﮔﺮوه ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮوﻓﻦ (Advil) ،
  ﻣﻔﻨﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ ، ﺳﻠﺒﺮﻛﺲ (Celebrex) ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻴﺪ ﺣﺪود 10 روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ . اﻳﻦ داروﻫﺎ
  اﺧﺘﻼل ﺷﺪﻳﺪ در اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻛﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺷﺪﻳﺪ در ﺣﻴﻦ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .   
  • وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  E ، اﻧﻮاع ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎ و ﻗﺮﺻﻬﺎي روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ و ﻳﺎ ﻗﺮﺻﻬﺎي ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ، داروي ﻛﻤﺎدﻳﻦ و وارﻓﺎرﻳﻦ و ﻫﭙﺎرﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻗﻴﻖ ﻛﺮدن ﺧﻮن ، ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺷﺪﻳﺪ و ﺗﻮرم ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ .  
  •اﻋﻤﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﺰر درﻣﺎﻧﻲ ، ﻟﻴﺰر ﻣﻮ و ﻟﻴﺰرزﻳﺒﺎﻳﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻮﺗﺎﻛﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد .  
  •ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺮص ﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﺎورﻳﺪ. 


  ﭘﺲاز ﺗﺰرﻳﻖ ژل  
  •ﻗﺮﻣﺰي ﭘﻮﺳﺖ درﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮزﻳﻖ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .  
  •از ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ در روز ﺗﺰرﻳﻖ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.  
  • ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﺰﻧﻴﺪ و ﻟﺒﻬﺎ را ﺟﻤﻊ ﻧﻜﻨﻴﺪ .
  • ﭼﻨﺪ ﺗﻜﻪ ﻳﺦ را داﺧﻞ ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ رﻳﺨﺘﻪ و در ﻳﻚ دﺳﺘﻤﺎل ﻧﻢ دار ﺑﭙﻴﭽﻴﺪ .  ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺦ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﻫﺮ   
  20 -  30 دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻜﺒﺎر روي   ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺤﺴﻲ درﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﭙﺲ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت دﻣﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورد . از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻳﺦ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮدداري ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ . ﭘﻚ ﻳﺦ را در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﺪ داﺧﻞ ﻓﺮﻳﺰر ﻗﺮار دﻫﻴﺪ . ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻴﺴﻪ ﻳﺦ ﺑﻴﺶ از 30 دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﻀﺮ ﺑﻮده و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺮاردادن و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻛﻴﺴﻪ ﻳﺦ را ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻫﻨﻜﺎم ﺧﻮاب اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ .  
  •از آﻧﺘﻲ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.  
  •از زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﺻﻮرت را آراﻳﺶ ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﺗﺎ 24 ﺳﺎﻋﺖ زﻳﺮ آﻓﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺮوﻳﺪ.
  • از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮرم وﻛﺒﻮدي را ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮده و در 24 ﺗﺎ 48 ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻴﻪ از ﺑﻴﻦ
  ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان از 48 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ 10 روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.   
   

  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎ   
  •   اﺛﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ژل6  3  ﺗﺎ   ﻣﺎه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 4 ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.    
  • ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺰرﻳﻖ را ﺑﻌﺪ از4 ﻣﺎه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻴﻢ ﺗﺎ داﺋﻤﺎ ﺻﻮرﺗﻲ ﺟﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ  .  
 • leftPublish
 • ۲۱:۵۱   ۱۳۹۱/۱۱/۱۰
  avatar
  نسیم جوون
  یک ستاره ⋆|544 |1149 پست
  این ژل بیشتر برای کجا ها استفاده میشه به جز لب
 • ۱۴:۱۸   ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
  avatar
  ستاره
  یک ستاره ⋆|314 |1473 پست
  فکر کنم گونه و رفع خط چروک و...
 • ۱۵:۰۹   ۱۳۹۱/۱۱/۱۱
  avatar
  سنا
  دو ستاره ⋆⋆|652 |2369 پست
  بدیش اینه که 6ماه 6ماه باید بری و دوباره بزنی
 • ۱۰:۳۷   ۱۳۹۱/۱۱/۱۶
  avatar
  نازلی
  یک ستاره ⋆|336 |1067 پست
  بعضی وقتا پوست به ژلی که تزریق میشه واکنش نشون میده و یا ژل راه میفته حرکت می کنه . . در کل تزریق چربی خیلی بهتره چون حداقلش اینه که چربی از بدن خودته.
 • ۱۱:۴۵   ۱۳۹۱/۱۱/۱۶
  avatar
  آتیشپاره
  کاربر فعال|177 |363 پست
  نازلی جون ژلش اگه خوب باشه اینطوری نیست. ژل نسبت به چزبی بیشتر میمونه. من البته کسی که چربی زده باشه رو ندیدم. اما ژل رو زیاد دیدم. یکی از نشونه های ژل خوب هم اینه که بعد از 6تا8 ماه جذب بشه. اینا که جذب نمیشن خیلی خطرناکه.
 • leftPublish
 • ۲۲:۴۱   ۱۳۹۱/۱۱/۲۳
  avatar
  نازنین
  کاربر فعال|330 |750 پست
  خیلی اینجور کارا خرج داره. ولی بدم نمیاد برای خط خندم یه بار بزنم تاعمیق نشده. حدودا چقدره قیمتش؟
 • ۱۲:۳۲   ۱۳۹۲/۳/۱۳
  avatar
  موپل
  کاربر جديد|60 |82 پست
  آره هزینه هاش زیاده خیلی و اینکه باید ترمیم شه
 • ۱۲:۳۲   ۱۳۹۲/۳/۱۳
  avatar
  موپل
  کاربر جديد|60 |82 پست
  کسی این کارو انجام نداده قبلاً لطفا بیاد بگه
 • برای شرکت در مباحث تبادل نظر باید ابتدا در سایت  ثبت نام  کرده، سپس نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید؛    (Log In) کنید.
موضوع قبل
زیربخش
موضوع بعد
آخرین پست های این تالار
آخرین پست های این بخش
تبلیغات
 
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به سايت زیباکده بوده و استفاده از مطالب با ذکر و درج لینک منبع بلامانع است.
© Copyright 2024 - zibakade.com
طراحی و تولید : بازارسازان